V souladu s čl. 13 nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, poskytujeme následující informace.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace, Lánecká 699, 582 91 Světlá
nad Sázavou

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

JUDr. Ondřej Málek, Horní 6, Havlíčkův Brod, e-mail: malek@ak-ma.cz, tel: 569 424 412,
ID DS: qscrtis

3. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

Jako školské zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zpracováváme široké množství osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje našich žáků, a to především jejich identifikační a kontaktní údaje, údaje nezbytné pro přijetí ke vzdělávání, případné údaje o předchozím vzdělávání, údaje o znevýhodnění žáků, o poskytovaných podpůrných opatřeních, údaje o mimořádném nadání, údaje o zařazení do třídy či studijní skupiny, údaje o prospěchu žáka, o jeho zdravotní pojišťovně, údaje o navštěvovaných zájmových útvarech, údaje o utrpěných úrazech, údaje o důvodech absence při vyučování a další obdobné údaje. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění právních povinností vyplývajících zejména ze školského zákona.

Pokud nám jsou poskytnuty údaje o zdravotním stavu žáka nebo užívaných lécích pro případ výskytu náhlých závažných zdravotních komplikací, zpracováváme je z důvodu, že to je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů žáků, příp. na základě souhlasu jeho zákonných zástupců.

V případě školních výletů či obdobných mimoškolních aktivit se může stát, že osobní údaje žáků poskytujeme v nezbytném rozsahu poskytovatelům dopravních nebo ubytovacích služeb za účelem uzavření příslušné smlouvy. Za účelem zajištění skupinové vstupného (uzavření smlouvy) mohou být poskytnuty i provozovatelům muzeí, galerií, sportovních nebo kulturních zařízení.

Pokud pořizujeme fotografie žáků v rámci našich akcí, aniž bychom k tomu měli souhlas, pořizujeme fotografie tak, aby primárně zachycovaly průběh daných akcí, nikoliv detaily obličejů jednotlivých žáků. V této otázce vycházíme z v minulosti vydaného stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů v tom smyslu, že takové jednání nelze považovat za zásah do práva na ochranu osobních údajů. Zpracováváme také osobní údaje rodičů (zákonných zástupců) žáků. Jedná se o jejich identifikační a kontaktní údaje. V případě, že ze strany soudů ČR došlo k úpravě poměrů zákonných zástupců k žáku, můžeme mít i informace o těchto skutečnostech. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění právních povinností vyplývajících zejména ze školského zákona.

4. Příjemci osobních údajů

Příjemci námi zpracovávaných osobních údajů jsou zejména náš zřizovatel město Světlá nad Sázavou, Krajský úřad kraje Vysočina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a  Česká školní inspekce. Osobní údaje jim ale předáváme jen v rozsahu, v jakém na ně mají nárok. Osobní údaje nepředáváme mimo Českou republiku.

5. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou u nás uložené po dobu, kterou stanoví právní předpisy, příp. po dobu docházky žáka do našeho školského zařízení. V případě zpracování osobních údajů na základě uzavřené smlouvy, jsou u nás uložené po dobu plnění smlouvy a dále po dobu trvání záruky nebo promlčecích lhůt; příp. po dobu, po kterou musí být uchováno účetnictví, jehož jsou součástí.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo, abychom Vám potvrdili, zda o Vás konkrétní osobní údaje zpracováváme či nikoliv. Máte také právo na to, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje, které zpracováváme, typicky ve formě jejich kopie.

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů.

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. To však nelze uplatnit v případě, že osobní údaje pro daný účel ještě potřebujeme a že k jejich zpracování máme právní důvod. V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom zpracování osobních údajů omezili. V případech stanovených v čl. 21 GDPR máte právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo ho odvolat.

Na naše zpracování osobních údajů si můžete kdykoliv stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  Upozorňujeme, že při uplatnění shora uvedených práv můžeme požadovat prokázání totožnosti. To za účelem, abychom zamezili přístupu k osobním údajům neoprávněným osobám. Shora uvedená práva můžete uplatňovat i ve vztahu k Vámi zastoupenému žáku. Bližší informace o Vašich právech jsou uvedeny v čl. 13 až 22 GDPR.

7. Zabezpečení osobních údajů

Dbáme na ochranu osobních údajů. Chráníme je před neoprávněným přístupem osob. Máme zabezpečenou budovu a zamykáme kanceláře. Dbáme i na vhodné zabezpečení výpočetní techniky.

V případě zájmu Vám na shora uvedených kontaktech poskytneme bližší informace.